தமிழுண்டு தமிழ் மக்களுண்டு – இன்பத்
தமிழுக்கு நாளும் செய்வோம் நல்ல தொண்டு!
தமிழ் என்று தோள்தட்டி ஆடு! – நல்ல
தமிழ் வெல்க வெல்க என்றே தினம் பாடு!

– பாரதிதாசன்

வாருங்கள் இளைஞர் இளைஞிகளே, தமிழால் இணைவோம்….  தமிழால் வளர்வோம்……

தமிழால் ஒன்றிணந்து நம்மால் முடிந்த தொண்டுகளை செய்து அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்து செல்வோம். விதைகளை இன்று விதைப்போம். தேன் மதுர தமிழோசை பரவுதல் செய்ய வேண்டுகிறோம். உங்களை போன்ற இளைஞர் இளைஞிகளின் எழுச்சி எங்களுக்கு மாடற்ற மகிழ்ச்சி!

Goal of youth committee

To bring our children together and make them familiar to our Tamil community, help them understand our language, history, culture, heritage and take to the next generation of Tamil youth and proudly serve our Tamil Community.

Responsibilities    

 • Be part of Tamil Sangam of Greater Washington and follow its By Laws and values .
 • Perform Masters of Ceremony for the Tamil Sangam Events.
 • Be part of various committees to help organize the events. (welcome, Food serving, backstage, crowd control, membership drive)
 • Be a representative for their Tamil School or for their Area.
 • Be responsible for organizing games in Tamil Sangam Picnic.
 • Working with other youth committee members to come up with the innovative ideas to serve the community

Benefits to youth

 • Youth volunteer gets service learning hours for the time spent on events in Tamil Sangam – evidence of  Serving their community would give added advantage to college application.
 • Opportunity to develop the leadership skills.
 • Opportunity to overcome fear in public speaking.
 • Internship arrangements.
 • Build excellent friendships.

How to become a youth committee member

 • Fill the youth committee member form from the link provided below.
 • Go to membership drive happening in Tamil schools near you.
 • All Tamil Sangam of Greater Washington events.
 • For Non-Members of Tamil Sangam of Greater Washington will pay $15.00.
 • For All Members is FREE. Please note, All Annual membership is due in Jan 1st each calendar year.

Have more Questions/Suggestions, Contact Us

Join with Youth Committee