நம் வாசிங்டன் வட்டாரத் தமிழ்ச்சங்கம் பெருமையுடன் வழங்கும் முத்தமிழ் விழா 2022 – அன்னைத் தமிழில் கொண்டாட்டம்!!!

2022 ஆம் ஆண்டுக்கான தமிழ்ச்சங்கத்தின் உறுப்பினராக இன்றே பதிவு செய்வீர்.

Become a Member | Event Registration | Become a Volunteer

தமிழ்ச்சங்கத்தின் உறுப்பினர்களுக்கு அனுமதி இலவசம்.மறவாமல் உங்களின் நாள்காட்டியில் இன்றே குறித்து வையுங்கள்.

Date & Time: Saturday, July 9th, 2022; 2:00 PM

Location: Walter Johnson High School, 6400 Rock Spring Dr, Bethesda, MD 20817

இது நமது தமிழ்ச்சங்கம்! நாம் அனைவரும் அதன் அங்கம்!!